dimarts, 6 de setembre de 2011

Reunió del Patronat del dia 6 de setembre

El dimarts dia 6 de setembre es va reunir el Patronat de la Fundació de l'Escola de Música a les 8 del vespre amb l'assistència de tots els seus membres: l'alcalde i president; la regidora d'ensenyament; l'assessor de l'ajuntament; el cap de la segona força amb representació municipal; el director de l'escola; els dos representants de les famílies i la gerent de la fundació.

Un  cop llegida l'acta de la reunió anterior es va donar, com a únic punt de l'ordre del dia, la paraula als representants de les famílies, que van fer lectura dels punts aprovats a l'assemblea del dia anterior i que prèviament ja s'havien fet arribar a la secretaria del Patronat per al coneixement amb anterioritat de tots els seus membres (amb un termini molt apressat, cal reconèixer).

Després de debatre abastament cada un dels punts, mantenint punts de vista sobre el context político-econòmic i de la seva gestió, que ha dut a la situació actual de l'escola, molt interessants, divergents i tanmateix enriquidors, es va passar a resoldre cada un dels punts individualment, resultant el que segueix:


1.- Per què la previsió de fons del Patronat, que sembla ser que eren de 30.000 €, no s'ha destinat a eixugar el dèficit?
  • Els 30.000 € hi són i no s'han utilitzat, en previsió del desenvolupament dels pressupostos dels exercicis present i futurs immediats.

2.- Veient que amb la proposta de compensació de la disminució de l'aportació del Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament aportaria un total aproximat del 20% dels pressupostos de l'Escola, l'Ampa demana que aquesta aportació municipal sigui del 33%.
  • Es va sotmetre a votació:  5 vots favorables a la demanda; 2 en contra.

3.- Si hi ha una auditoria de l'estat de comptes de l'Escola, se'n sol·licita una còpia. Si no hi és, que el Patronat n'encarregui una.
  • Es demanarà assessorament sobre l'obligatorietat de l'auditoria. Si cal, s'efectuarà. Si no és obligatòria, es buscarà una manera de presentar els números facilitats a la inspecció i es recalca l'oferiment de l'accés en qualsevol moment a la consulta de qualsevol factura i estat dels comptes.

4.- Les famílies consideren que assumeixen en escreix els ajustaments pressupostaris atès que també han d'assumir l'increment de quotes i la reducció horària.
  • Se'n pren nota.
5.- Atès que l'increment de quotes redueix l'accés universal als estudis musicals, se sol·licita un programa de beques.
  • Es valora favorablement i es delega a una propera reunió l'aprovació de les propostes que l'articulin, aquest programa, i que  puguin presentar els diferents membres del Patronat.

6.- Deixar constància de la queixa de la manera com s'ha gestionat la informació de la puja i reducció d'hores per part de l'escola.
  • Es recull.

7.- Davant de la manca d'informació que es detecta amb les contradiccions que presenten els números explicats, a falta de tenir-los a mà per analitzar-los millor i dels resultats de l'auditoria esmentada, anunciar l'abstenció en qualsevol votació destinada a aprovar els pressupostos anunciats amb l'augment de quotes previst.
  • S'efectua la votació: 4 vots favorables; 3 abstencions.
Finalment, vam presentar les conclusions que treiem de la reunió -aquestes que heu llegit- a la secretària, que es va oferir a fer-nos arribar tan aviat com li sigui possible, la còpia de l'acta ocficial que se sotmetrà a l'aprovació de la propera reunió del Patronat.

En el torn de precs i preguntes, la representant de la regidoria d'ensenyament va llegir la carta que es farà arribar a les famílies en el sentit que amb l'estrena de les noves instal·lacions de l'escola de Sant Genís i Santa Agnès ha augmentat el flux d'entrades i de sortides de noies i nois i els impediments i el perill que representa l'aparcament i la circulació en el tros que hi ha de circulació amb prioritat invertida. És a dir, de preferència per als viannants. Va sol·licitar la col·laboració dels representants de les famílies de l'Escola de Música per tal que no s'aparqui en aquest espai i s'hi eviti tant com es pugui la circulació amb vehicles. Que es recomani anar a peu a l'escola.

Ens hi vam prestar, com no podia ser d'altra manera.

I sense res més, es va acabar la reunió a les 10 tocades.