Estatuts Fundació-Patronat


ESTATUTS PATRONAT ESCOLA DE MÚSICA             TÍTOL 1. INSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ. DENOMINACIÓ


Article 1.- DENOMINACIÓ
La Fundació Privada L’ARPA de Taradell (subjecta a la legislació de la Generalitat, Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions) és de naturalesa permanent, caràcter educatiu i de promoció de la cultura, sense fi lucratiu.

Article 2.- DOMICILI
El domicili de la Fundació es fixa al municipi de Taradell, carrer de l’Església, 26, sense perjudici que el Patronat pugi acordar el seu establiment on millor convingui dintre del territori de Catalunya, prèvia tramitació de l’expedient de modificació dels Estatuts.

Article 3.- NATURALESA
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar sense més limitacions que les establertes per les lleis vigents i les disposicions contingudes als presents Estatuts. Per tant, la Fundació pot, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, adquirir, posseir, conservar, retenir, administrar, alienar, permutar, gravar i en general disposar, transformar i convertir lliurement béns de tota mena; celebrar tot tipus d’actes i contractes amb entitats públiques i privades; concertar operacions creditícies, obligar-se, renunciar i transigir béns i drets, així com promoure, oposar-se, seguir i desistir els procediments que siguin oportuns i exercitar lliurement tota mena de drets, accions i excepcions, davant dels Jutjats i Tribunals de Justícia ordinària i especials, organismes i dependències de l’administració pública i de qualsevol altre de l’Estat, Província, o Municipi, i d’altres corporacions, tant de dret públic com de dret privat, ja siguin estatals o estrangeres.

Article 4.- GOVERN DEL PATRONAT
El compliment de la voluntat fundacional i de tot el que fa referència a la Fundació queda confiat exclusivament a la consciència i lleial saber i entendre del patronat al qual es confia el seu govern, sempre d’acord a la legislació vigent aplicable.

Article 5.- VOLUNTAT FUNDACIONAL
La Fundació es regirà, en tot cas, per la voluntat dels fundadors, manifestada directament o indirectament als presents Estatuts i en l’escriptura constitutiva i per les disposicions que lliurement estableix el Patronat d’acord amb l’ordenament jurídic.TÍTOL II. OBJECTE

Article 6.- OBJECTE I FINALITAT

L’objecte i finalitat de la Fundació és la promoció, organització, gestió, directa o indirecta, de recursos i mesures, en els més amplis termes, destinades al foment de l’educació artística, de la cultura popular, tradicional i contemporània, en el ventall més ampli de l’accepció i d’una manera cabdal dels ensenyaments musicals, tant reglats com no reglats i la pràctica i foment d’aquestes arts.
En especial, es tindrà preferència pels col·lectius amb veïnatge a Taradell i a tota classe d’actuacions de recolzament tècnic, econòmic i financer destinades a la promoció i millora de centres i programes i dels seus serveis complementaris.

Article 7.- ALTRES ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

1.    La Fundació té el caràcter de promoció i gestió de serveis i de creació i promoció d’activitats educatives i pot actuar en cada cas conforme a l’activitat que requereix l’objecte fixat en l’article anterior.
2.    Tanmateix, el doble caràcter expressat no pressuposa el seu desenvolupament simultani, sinó la possibilitat d’exercir activitats d’un altre caràcter, segons les circumstàncies concretes de cada moment, apreciades lliurement pel Patronat.

Article 8.- FINANÇAMENT
Per al finançament de l’acompliment del seu objecte i de les seves finalitats, la Fundació comptarà amb mitjans propis i podrà rebre o concertar ajudes, suports, subvencions, dotacions o donacions de tota classe, contraprestacions econòmiques derivades de la prestació de serveis o de la venda de la seva producció amb qualsevol persona física o jurídica, ja sigui privada o pública. En especial, es destinaran al finançament de la Fundació totes aquelles ajudes i subvencions que el Patrons rebin de les institucions públiques destinades a les finalitats de la Fundació.

Article 9.- BENEFICIARIS
Podrà ser beneficiària de la Fundació qualsevol persona que hi encaixi en l’objecte i finalitat d’acord amb l’article sisè o d’altres que el Patronat pugui determinar, en tot cas amb caràcter discrecional i a criteri del Patronat, de manera que ningú, ni individualment ni col·lectivament podrà al·legar davant de la Fundació o els seus òrgans, cap dret al gaudi dels beneficis o ajudes que la Fundació confereixi, ni imposar la seva atribució a persones determinades.

Article 10.- RECURSOS HUMANS
La Fundació Privada l’ARPA de Taradell assumirà els contractes del personal docent que fins el moment prestaven els seus serveis a l’Associació AMAT, respectant la situació contractual i els drets adquirits dels mencionats treballadors.

Article 11.- NORMES COMPLEMENTÀRIES
El Patronat podrà confeccionar i aprovar normes complementàries d’aquests Estatuts que regulin el procediment per a la realització de les seves activitats, les relacions de la Fundació amb els seus beneficiaris i personal auxiliar o d’altres aspectes que es considerin oportuns, sempre amb subjecció als presents estatuts i a les lleis aplicables, i convenis administratius subscrits.

Dins d’aquestes normes complementàries, es redactarà el projecte educatiu pel qual es basarà tota l’actuació del personal docent. El projecte es presentarà al Patronat pel propi equip docent de la Fundació Privada L’ARPA de Taradell i complirà tots els requisits que exigeixi cada moment la legislació educativa.


TÍTOL III. PATRIMONI

Article 12.- DOTACIÓ PATRIMONIAL
El Patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota mena de drets, béns o valors mobles i immobles radicats a qualsevol lloc. Els seus fruits, rendes i productes seran destinats als objectius de la Fundació.

Article 13.- ALTRES DOTACIONS POSTERIORS
La Fundació podrà acceptar i rebre per a l’augment del seu capital fundacional, per al millorament i ampliació o tan sols per a la seva aplicació als fins fundacionals, béns procedents d’ajuts, suports, aportacions, subvencions, dotacions, llegats o herències, tant d’entitats públiques com privades, o de qualsevol benefactor, així com rebre contraprestacions econòmiques derivades de la prestació de serveis o de la venda de la seva activitat.

Article 14.- INCREMENT DEL CAPITAL FUNDACIONAL
La Fundació podrà destinar, si cal, els excedents d’ingressos a incrementar el capital fundacional, respectant els límits legalment establerts.

Article 15.-  AFECCIÓ DE BÉNS
Els béns i rendes de la Fundació s’entendran afectes i adscrits d’una manera directa i immediata, sense interposició de persones, a la realització dels fins fundacionals.

Article 16.- MODIFICACIONS PATRIMONIALS
1.    En qualsevol moment i sempre que calgui, la Fundació podrà fer segons el que aconsellin les conjuntures econòmiques –les modificacions, conversions o transformacions que estimi necessàries o convenients en les inversions del patrimoni fundacional a fi d’evitar que aquest, malgrat mantenir el seu valor nominal, es redueixi en el seu valor efectiu o poder adquisitiu.
2.    Aquestes modificacions, conversions o transformacions en les inversions del patrimoni fundacional no poden implicar la desaparició del mateix, i es recomana al Patronat que el capital patrimonial sigui conservat íntegre. No obstant això, si s’estima oportú, el capital patrimonial fundacional podrà conservar-se no en les seves inversions originàries, sinó en aquelles que el Patronat efectuï posteriorment i en atenció a les generacions successives.

Article 17.- CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
1.    És condició essencial d’aquesta Fundació, per voluntat expressa de les Entitats fundadores, que els seus béns es conservin i els seus productes s’inverteixin de la manera que el Patronat determini, sempre defensant el patrimoni així constituït.
2.    Integren el capital patrimonial inicial de la Fundació, aportat íntegrament per les entitats fundadores:
a)    XXX euros, per part de l’ajuntament de Taradell
b)    XXX euros, per part de l’Associació AMAT (Amics de la musica L’Arpa de Taradell).

Article 18.- ALTRES INGRESSOS
A més de la dotació inicial aportada per les Entitats fundadores en la carta fundacional, la Fundació comptarà amb els ingressos següents:
a)    Les subvencions, ajudes, bonificacions o aportacions de qualsevol mena que les administracions centrals de l’Estat, autonòmica i local puguin establir, i si s’escau, concedir, a favor de les activitats que la Fundació desenvoluparà.
b)    Els ingressos derivats de l’activitat productiva o de la prestació de serveis a la Fundació; en especial, les quotes a satisfer per les persones a les quals es dóna el servei de la Fundació Privada L’ARPA de Taradell.
c)    Les possibles quotes a satisfer pels assistits o els seus familiars en concepte de serveis bàsics o complementaris.
d)    Els béns que la Fundació adquireixi en el futur per qualsevol dels mitjans admesos en dret i d’acord amb els Estatuts presents.

Article 19.- GUARDA I CUSTÒDIA DELS BÉNS
Per tal d’assegurar la guarda dels béns constitutius del patrimoni de la Fundació, s’observaran les regles següents:
a)    Els béns immoble i drets reals que li pertanyin s’inscriuran al Registre de la Propietat a nom de la Fundació.
b)    Els valors i metàl·lic, els títols de propietat, els resguards de dipòsit i qualsevol altre document acreditatiu del domini, possessió, ús, gaudi o qualsevol altre dret del qual sigui titular la Fundació es dipositaran al seu nom.
c)    Els altres béns mobles, la titularitat dels quals ostenti la Fundació, seran custodiats en la forma que determini el Patronat.
d)    Tots els béns de la Fundació s’inventariaran en un llibre de Registre el Patrimoni, que estarà a càrrec del secretari del Patronat, en el qual es consignaran les circumstàncies precises per a la seva identificació i descripció.

TÍTOL IV. ÒRGANS DE GOVERN

Article 20.- EL PATRONAT
El govern, administració i representació de la Fundació es confien de manera exclusiva al Patronat, els components del qual seran nomenats amb subjecció a allò que disposen els Estatuts, i exerciran llurs competències de la manera que s’hi determina.

Article 21.- EL DIRECTOR GERENT
El Patronat nomenarà un director-gerent de la Fundació, a qui atribuirà les facultats que siguin delegables i estimi oportú conferir-li, sense perjudici que pugui nomenar d’altres Delegats o Apoderats quan convingui a l’interès de la Institució. Mai no seran delegables: l’aprovació de balanços, comptes de resultats i pressupostos, l’alineació i gravàmens dels béns immobles i dels valors mobiliaris no cotitzats en borsa ni qualsevol altre acte que precisi l’autorització o l’aprovació del Protectorat.

Article 22.- FUNCIONS DEL PATRONAT
1.    En l’exercici de les més altes facultats de govern, representació i administració de les quals el Patronat es troba investit, aquest podrà realitzar tota classe d’actes i negocis jurídics, sense més formalitat, autoritzacions ni intervencions que les exigides amb caràcter obligatori per les lleis aplicables a la Fundació i les contingudes en aquests Estatuts.
2.    Per adquirir, alienar, permutar i gravar béns de tota mena, caldrà l’acord de la majoria absoluta dels patrons membres del Patronat.

Article 23.- ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ
Els òrgans de la Fundació seran titulars exclusius de totes les potestats i facultats que en dret calguin per l’eficaç acompliment de les finalitats de la Fundació i interpretaran, sense cap limitació, els Estatuts presents.

Article 24.- CÀRRECS DELS PATRONS
1.    Els patrons exerciran llurs càrrecs gratuïtament, llur durada serà indefinida i correspondrà en tot cas a qui d’acord amb els presents Estatuts tingui la facultat de designar-los, determinar-ne també la continuïtat o el cessament i substitució.
2.    Sense perjudici de la gratuïtat establerta, els Patrons tindran dret al reembossament de les despeses que els ocasioni l’assistència a les reunions dels Òrgans de la Fundació i l’exercici de qualsevol altra actuació concreta que els sigui confiada.
3.    Aquest dret de reembossament estarà condicionat a la deguda justificació de les despeses acreditades.
4.    En qualsevol cas, els membres del Patronat que acompleixin tasques de direcció, de gerència o d’administració poden ésser retribuïts per l’exercici de les seves activitats en el marc d’una relació contractual, incloses les de caràcter laboral.

Article 25.- COMPOSICIÓ DEL PATRONAT
1.    Els patrons seran determinats per les persones que ostentin els càrrecs de les Entitats que s’esmenta, de la següent manera:
a)    L’alcalde de l’ajuntament de Taradell, que presidirà el Patronat
b)    Un regidor de l’ajuntament de Taradell, del grup majoritari, que efectuarà les funcions de Vice-president.
c)    Un regidor de l’ajuntament de Taradell del segon grup majoritari.
d)    El President de l’Associació AMAT (Amics de la musica L’Arpa de Taradell).
c)    Un representant de l’Associació AMAT (Amics de la musica L’Arpa de Taradell).
e)    El director de l’Escola de Música l’Arpa.
f)     Un assessor en temes musicals de la Fundació Privada L’ARPA de Taradell a proposta de l’Alcalde-President.
2.    En cas que una mateixa persona ostenti simultàniament dos o més càrrecs, podrà delegar lliurement en una altra persona de la mateixa entitat.

Article 26.- NOMBRE DE PATRONS
1.    El nombre de membres del Patronat s’estableix inicialment en set, sense perjudici que el mateix Patronat pugui ampliar en el futur el nombre de membres prèvia tramitació de l’expedient de modificació dels Estatuts.
2.    En cas d’extinció de qualsevol Entitat que determinin els patrons, el Patronat quedarà compost i determinat per la resta de patrons.

Article 27.- REUNIONS DEL PATRONAT
1.    El Patronat es reunirà sempre que calgui per a la bona marxa de la Fundació a iniciativa del President o d’un mínim de la meitat més un dels seus membres.
2.    Amb caràcter obligatori es reunirà una vegada cada semestre, com a mínim.

Article 28.- ASSISTÈNCIA A LES CONVOCATÒRIES DEL PATRONAT
1.    A les reunions del Patronat hi assistirà també el Director-gerent, amb veu però sense dret a vot en les deliberacions del l’Òrgan.
2.    També podran assistir-hi els directius, tècnics o assessors que siguin requerits pel Patronat, els quals no tindran dret a vot.

Article 29.- DESIGNACIONS DE CÀRRECS
1.    El Vice-president substituirà el President en el cas d’absència o de malaltia.
2.    També el Patronat designarà un Secretari d’entre els seus membres, les funcions del qual recauran en el vocal més jove dels que constitueixin el Patronat, quan per les mateixes causes expressades pel que fa al President, falti el titular.
3.    L’assessor en temes musicals de la Fundació l’ARPA de Taradell serà proposat per l’Alcalde-president amb el consens de la resta de membres del Patronat. El seu càrrec tindrà una durada de 4 anys, renovable fins a 4 anys més si la majoria de la resta de Patrons així ho acorden.

Article 30.- PRESIDENT I SECRETARI. FUNCIONS
1.    Correspondrà al President convocar les reunions del Patronat. Les presidirà, dirigirà les deliberacions i executarà els seus acords.
2.    La custòdia de la documentació de la Fundació i aixecar les actes de les sessions del Patronat correspondrà al Secretari, qui n’exercirà els certificats amb el vist-i-plau del President.

Article 31.- DELIBERACIÓ I PRESA D’ACORDS DEL PATRONAT
1.    El Patronat quedarà vàlidament constituït quan hi concorrin, pel cap baix, la majoria dels seus membres.
2.    De cada reunió serà aixecarà acta que signaran tots els assistents i serà transcrita al llibre d’Actes del Patronat.
3.    Els acords del Patronat es prendran per majoria simple pels assistents, llevat dels casos per als quals la llei o els presents Estatuts exigeixin o estableixin un quòrum diferent. El vot del President o de qui el substitueixi, resoldrà els empats.


TÍTOL V. GESTIÓ ECONÒMICA

Article 32.- EXERCICI ECONÒMIC
L’exercici econòmic serà anual i coincidirà amb l’any natural.

Article 33.- ELABORACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
1.     Cada any el Director-gerent elaborarà un pressupost ordinari d’ingressos i despeses per a l’exercici següent, que serà sotmès al coneixement i a l’aprovació del Patronat. En el pressupost d’ingressos seran detallades les rendes brutes que es prevegi que produiran les inversions i activitats de la Fundació calculades amb criteri prudent i previsor. Hi seran consignats també tots els altres ingressos que provinguin d’ajuts externs atorgats en ferm o que hi hagi la certesa que seran concedits. També s’hi anotaran les quantitats satisfetes pels beneficiaris de la Fundació o pels seus familiars.
2.     Per raó de la seva procedència es formaran grups uniformes d’una mateixa naturalesa i els ingressos extraordinaris constituiran un grup a part.
3.     Per tal d’obtenir la quantitat total disponible, de les rendes brutes seran deduïdes les despeses que les esmentades rendes hagin generat.
4.     El pressupost de despeses comprendrà totes les que siguin previsibles durant l’exercici, i inclourà com a mínim l’expressió de les de producció, conservació i assegurança del patrimoni de la Fundació; les de personal, material i altres d’administració; les d’amortització dels valors de patrimoni per depreciació o pèrdua i, globalment, les quantitats que calgui aplicar a les finalitats de la Fundació. El Patronat procurarà que les despeses d’administració siguin les mínimes per a poder destinar la major part de les rendes o ingressos a l’acompliment de les finalitats fundacionals.
5.     Al capítol de despeses, seran separades les produïdes per les activitats desenvolupades directament per la Fundació de les consistents en ajudes a d’altres persones o atribuïbles a una activitat específica, sinó al conjunt de l’actuació de la Fundació.
6.     Durant el curs de l’exercici, el Patronat podrà introduir al pressupost les modificacions que cregui convenients, a fi d’ajustar-lo a les necessitats i atencions que calgui cobrir, sempre que no excedeixin dels ingressos. Quan s’aprovin projectes que comportin despeses extraordinàries, caldrà confeccionar també pressupostos extraordinaris.
7.     Els pressupostos de la Fundació, siguin ordinaris o extraordinaris, seran sempre equilibrats.

Article 34.- BALANÇ DE SITUACIÓ
Al final de cada exercici es formarà un estat de situació que reflecteixi els resultats de l’aplicació del pressupost. L’aprovació dels comptes correspondrà al Patronat.
     
Article 35.- PUBLICITAT DELS PRESSUPOSTOS
El Patronat enviarà a cadascun dels seus membres un exemplar dels pressupostos, llur liquidació i la certificació de tots els acords que hagi adoptat.


TÍTOL VI. MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ

Article 36.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
Per la modificació d’aquests Estatuts, i per l’extinció, fusió o agregació de la Fundació, caldrà l’acord de la majoria absoluta dels membres del Patronat sense perjudici del que estableix la Llei de Fundacions Privades.